Cenník chata Lomnica

CENNÍK

( MINIMÁLNY POČET PLATIACICH OSÔB 12 )

Zimná sezóna ( JARNÉ PRAZDNINY MINIMÁLNE 5 NOCÍ)

POČET NOCÍ Cena
POBYT 2 NOCI - 3 NOCI 35 € / OSOBA / NOC
POBYT 4 NOCI - 5 NOCI 30 € / OSOBA / NOC
POBYT 6 NOCI - 7 NOCI 25 € / OSOBA / NOC
DOMÁCE ZVIERA 15 € / NOC
WELLNESS 2 NOCI - 3 NOCI 80€ / NOC
WELLNESS 4 NOCI - 5 NOCI 70 € / NOC
WELLNESS 6 NOCI - 7 NOCI A VIAC 60 € / NOC

Letná sezóna ( LETNÉ PRAZDNINY JÚL A AUGUST MINIMÁLNE 7 NOCÍ)

POČET NOCÍ Cena
POBYT 2 NOCI - 5 NOCI 30 € / OSOBA / NOC
POBYT 5 NOCI A VIAC 25 € / OSOBA / NOC
DOMÁCE ZVIERA 15 € / NOC
WELLNESS 2 NOCI - 3 NOCI 80€ / NOC
WELLNESS 4 NOCI - 5 NOCI 70 € / NOC
WELLNESS 6 NOCI - 7 NOCI A VIAC 60 € / NOC

CENNÍK ( VEĽKÁ NOC / VIANOCE / SILVESTER )

( MINIMÁLNY POČET PLATIACICH OSÔB 12 )

POBYT POČET NOCÍ CENA DÁTUM
VEĽKÁ NOC 4 NOCÍ A VIAC 30 € / OSOBA / NOC 29.03.2024 - 01.04.2024
VEĽKÁ NOC 3 NOCI 35 € / OSOBA / NOC 29.03.2024 - 01.04.2024
VIANOCE 4 NOCI 35 € / OSOBA / NOC xx.12.202x - 27.12.202X
VIANOCE 5 NOCI A VAIC 30 € / OSOBA / NOC xx.12.202x - 27.12.202X
SILVESTER MINIMÁLNE 6 NOCI 600 € / OBJEKT / NOC 27.12.202X - 02.01.202x
SILVESTER 7 NOCI A VIAC 550 € / OBJEKT / NOC 27.12.202x - xx.01.202x

VOP & FAQ

VOP – všeobecné obchodné podmienky ( súčasťou sú aj storno poplatky ) klient zaplatením zálohovej faktúry súhlasí s VOP, klient je na to upozornený pri zaslaní cenovej ponuky formou emailu. Nájdete tu aj FAQ – Frequently asked questions, skr. FAQ (slovensky doslova „často kladené otázky“) otázky ktoré sú najčastejšie kladené zákazníkmi.

VOP - Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Službami poskytovateľa sú hlavne krátkodobý a dlhodobý prenájom chaty pre klienta. Predmetom prenájmu je zabezpečenie pobytu klientovi v dojednanom termíne a rozsahu.

2. Časové vymedzenie

Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká potvrdením emailovej objednávky a zaplatením zálohovej platby.

3. Objednávanie

Klient si môže svoj pobyt objednať emailom alebo prostredníctvom telefonickej objednávky. V prípade takto uskutočnenej objednávky sa poskytovateľ zaväzuje klienta najneskôr do 48 hodín vyrozumieť o akceptácii jeho objednávky a rezervácií chaty. V prípade, že v termíne rezervácie uvedenom v objednávke bude chata Lomnica obsadená, poskytovateľ po vzájomnej dohode môže ponúknuť klientovi na výber iný termín. Po potvrdení objednávky poskytovateľom je klient povinný uhradiť zálohovú platbu (zvyčajne 50% ceny pobytu), na účet poskytovateľa do 5 kalendárnych dní. V prípade že zálohová platba nebude vo vyššie uvedenom termíne pripísaná na účet poskytovateľa rezervácia nie je platná. Klient je povinný nahlásiť počet osôb už v emailovej komunikácií z dôvodu kalkulovania ceny, v prípade zmeny počtu osôb je potrebné zmenu nahlásiť minimálne týždeň pred nástupom na pobyt z dôvodu prípravy ubytovacieho zariadenia. Zmeny nenahlásené v tomto termíne nebudú akceptované a cena pobytu je nemenná teda v súlade s potvrdenou emailovou objednávkou.

4. Cena prenájmu

Výsledná cena prenájmu vychádza z počtu osôb a dĺžky pobytu a podľa platného cenníka, ktorý je zverejnený na internetovej stránke

5. Platobné podmienky

Klient po potvrdení rezervácie chaty poskytovateľom je povinný zaplatiť zálohu na účet poskytovateľa. Ostatok ceny je platený po nástupe na pobyt (odovzdanie chaty – kľúčov). Možnosť platby na faktúru vopred bankovým prevodom, faktúra bude klientovi zaslaná emailom. Neuhradenie faktúry v lehote doby splatnosti sa považuje za zrušenie rezervácie pobytu. V cene prenájmu sú zahrnuté všetky energie, teplá úžitková voda,internet – wifi, pobytový poplatok, vybavenie chaty a spoločenské hry:(biliard, stolný futbal, šípky ,stolný tenis, šach,…) V cene pobytu nie je zahrnuté použitie sauny. Pri nástupe na pobyt je klient povinný zaplatiť vratnú kauciu za bezškodový pobyt v čiastke 200€.

6. Práva a povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ je povinný poskytnúť klientovi všetky náležitosti potrebné k riadnemu užívaniu prenajatej chaty a služieb s tým spojených ktoré si klient objednal. V prípade že klient je právnickou osobou je povinný oznámiť poskytovateľovi poverenú osobu ktorú koná za právnickú osobu. Klient zodpovedá za poškodenie zariadenia, ktoré spôsobil on sám alebo osoby spoločne sním užívajúc chatu. Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať predmetnú chatu v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade, že dôjde k závažnému poškodeniu chaty alebo zariadenia má poskytovateľ prenájmu právo požadovať náhradu za skutočne vynaložené prostriedky použité na opravu alebo navrátenie pôvodného stavu aj nad rámec zaplatenej kaucie. Posúdenie závažnosti poškodenia určí poskytovateľ alebo ním poverená osoba a o tomto bude spísaný protokol, na základe ktorého si bude môcť poskytovateľ uplatňovať náhradu škody podľa príslušných právnych predpisov. V takomto prípade bude klientovi vystavená faktúra za skutočne vynaložené náklady na opravu alebo vrátenie do pôvodného stavu, ktorú je povinný uhradiť do desať dní od doručenia faktúry. Klient je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi všetky závady a nedostatky ktoré sa v priebehu pobytu vyskytnú Klient je povinný udržovať čistotu a poriadok. Klient je povinný uchovať potvrdenie o rezervácii. Klient má zakázané používať vlastné spotrebiče, okrem zariadení určených na vlastnú potrebu, ako fén, holiaci strojček, atď. Fajčenie v ubytovacom zariadení je zakázané, a klient ktorý spôsobí škody z dôvodu porušenia zákazu je povinný tieto škody uhradiť. Každý klient zodpovedá za svoj zdravotný stav počas užívania. Klient zodpovedá za svoj zdravotný stav pri používaní sauny je povinný dodržať podmienky ktoré nájde v oddychovej miestnosti pri saune 7. Poistenie klienta nie je v cene ubytovania.

7. Storno poplatky

V prípade, že dôjde k zrušeniu objednávky zo strany klienta má poskytovateľ prenájmu právo na storno poplatok. Výška storno poplatku je : STORNO do 15 dní pred nástupom 100 % z uhradenej zálohy, STORNO do 30 dní pred nástupom 50 % z uhradenej zálohy, STORNO do 45 dní pred nástupom 25 % z uhradenej zálohy. STORNO do 60 dní pred nástupom 0 % z uhradenej zálohy bude vrátená v plnej sume. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu v prípade, ak by nebol predmet prenájmu schopný užívania. V takomto prípade môže ponúknuť klientovi po dohovore náhradný termín alebo vrátenie uhradenej zálohy. Ďalšie zmeny objednávky (zmena termínu) budú považované za zrušenie objednávky a v tom prípade má poskytovateľ prenájmu právo na storno poplatok.

FAQ - často kladené otázky

Je možné využiť rekreačný poukaz ?

Rekreačný poukaz je možné využiť. Faktúra bude vystavená na prenájom nehnuteľností. Nie je možné fakturovať ( ubytovanie, prenájom rekreačnej nehnuteľnosti alebo za účelom rekreácie ) prenajímame vám rodinný dom ako celok na základe nájom zmluvy a vystavenej faktúry. Je potrebné si overiť u zamestnávateľa či to bude akceptovať.

Je možne sumu za prenájom rozdeliť na viac faktúr ?

Áno je to možné.

Môžem si objekt prenajať na jednu noc ?

Áno je možne si prenajať objekt aj na jednu noc a však účtované vám to bude ako víkendový pobyt teda dve noci.

Ubytovanie so psom alebo iným domácim miláčikom ?

Áno je to možne, ubytovanie so zvieraťom je príplatková služba nájdete ju v časti cenník. V prípade poškodenia majetku alebo znečistenia majetku zvieraťom je potrebné danú škodu / znečistenie uhradiť / opraviť / vyčistiť

Čo sa stane ak zákazník nenastúpi na pobyt ?

V prípade nenastúpenia na pobyt sa riadime storno poplatkami nájdete ich v VOP v bode 7.

Čo sa stane ak zákazník nenastúpi na pobyt z dôvodu COVID - 19 OPATRENÍ ( ZÁKAZ CESTOVAŤ, NÚDZOVÝ STAV )

Snažíme sa spraviť kompromis výhodný aj pre nás aj pre vás, ponúkneme vám náhradný pobyt v rovnakej dĺžke ale v čase keď nebude zákaz, záloha vám ostane platná aj na ďalší termín.